Amaçlar

Dernek Türkiye ve Türk kültür coğrafyasının eğitim, kültür, sosyal alanlarda gelişmesine katkı sağlamak, üyeleri arasında mesleki ilişkilerini güçlendirmek, Türkiye'deki ve Türk kültür coğrafyasındaki eğitim faaliyetlerinin tanıtılmasına ve gelişmesine katkı yapmak, eğitim alanında bilimsel etkinlikler ve yayınlarda bulunmak, öğretmenler, akademisyenler, eğitim bilimciler ve eğitime gönül verenler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim ve sosyal bilimler alanında araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, web sayfası gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5. Ülkemiz ve Türk kültür coğrafyasındaki eğitim bilimleri çalışmalarının tanıtılması, araştırılması, yaygınlık kazanması amacıyla yayınlar yapmak,
6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
7. Eğitim Bilimleri dalında lisans ya da lisansüstü eğitim alan başarılı ve olanakları kısıtlı öğrencilere karşılıksız burs vermek,
8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
9. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
10. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
17. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
19. Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel geziler düzenlemek, bu gezilerde konferans, seminer, panel, sergi ve kurslar düzenlemek, düzenletmek ve desteklemek,
20. Eğitim bilimi ve alt dallarının gelişmesi ve bu yolda çalışanları teşvik için ödüllü yarışmalar düzenlemek
21. Ülkemizin yer aldığı uluslararası anlaşmalar - çalışmalar çerçevesinde her türlü teknik, bilimsel ve sınaî konularda danışmanlık yapmak, hizmet vermek, hakemlik yapmak, görüş ve değerlendirmeler sunmak.
22. Başka ülkelerdeki benzer bilimsel kuruluşlarla ilişkide bulunmak.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği - Copyright © 2015 Tasarım: TURKCESS