Üyelik Koşulları

Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri:
-Olağan ve olağanüstü kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.
-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek.
-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul`da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile eğitim ya da yakın dallarda derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri yoktur. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Derneğin şubesi açıldığında ilgili şubeye ait üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği - Copyright © 2015 Tasarım: TURKCESS